Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenMed oferuje wykonywanie genetycznych badań ojcostwa, pokrewieństwa, a także identyfikacji osobniczej w sprawach karnych.

PROCEDURA

Na Państwa zlecenie organizujemy pobranie materiału do badań. W trakcie pobrania sporządzany jest protokół pobrania oraz sprawdzana i potwierdzana jest tożsamość osób biorących udział w pobraniu.

Współpracujemy z placówkami partnerskimi w większości miast kraju. Siedzibą naszych placówek jest miejscowość, w której zlokalizowany jest sąd okręgowy lub jest to miejsce zamieszkania osób biorących udział w badaniu. Materiał do badań pobierany jest przez osobę przeszkoloną i upoważnioną przez biegłego sądowego.

Ponadto organizujemy pobrania na terenie zakładów karnych. Istnieje również możliwość pobrania materiału do badań za granicą.

BADANIE

Ustalanie ojcostwa dla celów sądowych wymaga pobrania materiału genetycznego od trzech osób: matki, dziecka oraz domniemanego ojca.
Określenie biologicznego ojcostwa możliwe jest także w oparciu o badania dalszych krewnych.

W przypadku potwierdzenia ojcostwa osiągane jest prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, czyli powyżej wartości 99,993% (Berent, 2002). Natomiast wykluczenie ojcostwa następuje z 100% prawdopodobieństwem.

rodzina

JAKOŚĆ
W naszym laboratorium pracują biegli sądowi z zakresu genetyki człowieka, mgr Wojciech Łuczak oraz mgr Jakub Śnieć, którzy posiadają bogate doświadczenie praktyczne i wpisani są na listę biegłych sądowych przy sądach okręgowych w większości miast kraju.
Jakość naszych badań potwierdzana jest od 2008 roku corocznie odnawianym certyfikatem GEDNAP honorowanm na całym świecie, m.in. przez ENFSI (European Network of Forensic Science Institutes).
Ostatni certyfikat GEDNAP 46 i 47 otrzymaliśmy w kwietniu 2014 roku. W roku 2013 przystąpiliśmy do akredytacji na zgodność z normą ISO 17:025. Spełnienie wymagań normy zostało potwierdzone przez uzyskanie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1550.

Piśmiennictwo:
Berent J., Jacewicz R., Jurczyk A.P., Szram S.: Proposal of threshold value for paternity index. W: E. Baccino (ed.):Proceedings of the 16th Meeting of the International Association of Forensic Sciences. Monduzzi Editore, Bologna 2002, pp. 25-28.