• + -

  1. Czy wynik testu prywatnego może być wykorzystany jako dowód w sądzie?

  Wynik prywatnego badania zwykle nie zostaje uznany jako dowód w postępowaniu sądowym, gdyż nie zweryfikowano tożsamości osób od których pobrano materiał do badań. W przypadku analizy dla celów sądowych, konieczne jest pobranie materiału z zachowaniem odpowiednich procedur potwierdzenia tożsamości.
 • + -

  2. Czy pobranie materiału genetycznego do badań jest bolesne?

  Nie. DNA zawarte jest m.in. w komórkach uzyskiwanych z wymazu z błony śluzowej policzka. Możecie to Państwo wykonać samodzielnie, za pomocą przesłanego przez nas zestawu do pobrania.
 • + -

  3. Co się dzieje z danymi osobowymi klienta?

  Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane jedynie dla celów badania. Laboratorium stosuje procedurę ochrony danych osobowych, która zgodna jest z obowiązującymi przepisami prawa.
 • + -

  4. Jaka jest pewność wyniku?

  W przypadku negatywnego wyniku badania, ojcostwo zostaje zaprzeczone w 100%. Potwierdzenie ojcostwa w 100% jest niemożliwe z przyczyn statystycznych. W przypadku, gdy wynik badania wynosi więcej niż 99.993%, prawdopodobieństwo takie uznawane jest za graniczące z pewnością.
 • + -

  5.Niektóre laboratoria badają więcej niż 15 markerów autosomalnych. Czy dzięki temu otrzymuje się dużo dokładniejszy wynik?

  Ważniejszy od ilości markerów jest odpowiedni ich dobór. W naszym Laboratorium wykorzystujemy markery, które mają wysoka siłę dyskryminacji. Częstości ich występowania w populacji pozwalają na uzyskiwanie wysokich wartości prawdopodobieństwa dla badanych osób rasy europeidalnej.

  W sytuacji, gdy jest to niezbędne nasze laboratorium rozszerza analizę o dodatkowe pięć markerów autosomalnych.

 • + -

  6. Czy test może być wykonany bez udziału matki?

  Tak. W takim przypadku analizowane są jedynie fragmenty DNA przekazane przez ojca. Należy jednak pamiętać, że taki test może dać wynik o mniejszym prawdopodobieństwie pokrewieństwa niż test na ojcostwo dla trzech osób.

 • + -

  7. Czy pobranie próbek można wykonać samemu?

  Tak. Jest to najczęściej praktykowany sposób w przypadku badań prywatnych. Aby pobrać materiał do badania DNA wystarczy zamówić Zestaw do pobrania. Znajdują się w nim wymazówki (patyczki z bawełnianą końcówką), którymi pociera się wewnętrzną stronę policzka badanych osób. Dla każdej osoby badanej w Zestawie znajduje się osobna wymazówka i osobna koperta osuszająca dla zabezpieczenia materiału.
 • + -

  8. Czy istnieje inna możliwość pobrania materiału do badań, niż wymaz z jamy ustanej?

  Tak, materiał do badań możemy pobrać z tzw. śladów biologicznych, którymi mogą być: ślady krwi na materiale, gazie, plastrze, maszynka do golenia, guma do żucia, ślady nasienia na odzieży, włosy (8-10 włosów) z cebulkami, zużyty patyczek higieniczny, bądź jakikolwiek inny materiał, na którym znajdują się ślady krwi, nasienia albo innych wydzielin.

  Aby zapobiec degradacji materiału biologicznego, znajdującego się na przedmiocie lub materiale tekstylnym zaleca się nadesłanie go do laboratorium w papierowej kopercie lub wcześniejsze osuszenie i wysłanie w plastikowym woreczku. Każdą kopertę lub woreczek należy opisać odpowiednio, zgodnie z opisem podanym na formularzu pobrania. Zalecane jest także używanie jednorazowych rękawiczek, aby nie zanieczyścić przedmiotu własnym DNA.

 • + -

  9. Co się stanie, jeżeli próbki zostaną nieprawidłowo pobrane?

  W takich przypadkach mają Państwo możliwość ponownie dokonać samodzielnego pobrania materiału. Zapasowe wymazówki dostarczamy bezpłatnie.
  Zawsze możecie Państwo skorzystać z usług pobrania materiału świadczonych przez placówki partnerskie naszego Laboratorium.
 • + -

  10. Czy jest jakaś granica wieku, od której można wykonać badanie, albo po której nie można wykonać badania?

  Nie. Badane dla celów analizy pokrewieństwa fragmenty DNA pozostają zasadniczo niezmienne przez całe życie. Materiał do badania można pobrać od razu po narodzinach dziecka.
  W przypadku osób po przeszczepie prosimy o kontakt z Laboratorium.
 • + -

  11. Jak długo trwa badanie?

  Wynik badania standardowego testu mogą Państwo poznać już od 7 do 10 dni roboczych od momentu, gdy materiał genetyczny znajduje się w laboratorium oraz uiszczona zostanie opłata za badanie. Istnieje możliwość skrócenia czasu oczekiwania na wyniki badania do 3 dni roboczych.
 • + -

  12. Jak zamówić zestaw do pobrania materiału?

  Możecie Państwo zamówić Zestaw do pobrania poprzez wypełnienie formularza zamówienia na naszym serwisie internetowym zamów test albo dokonać zamówienia telefonicznego lub e-mailem. Na życzenie zestaw zostanie dostarczony na wskazany przez Państwa adres w przeciągu 24 godzin.
 • + -

  13. Czy można zbadać jednym testem dodatkowe osoby?

  Tak, nasze zestawy standardowo zawierają dwie dodatkowe wymazówki do pobrania materiału. Za dodatkową opłatą, można włączyć do badania kolejne dziecko lub drugiego domniemanego ojca. W przypadku większej ilości badanych osób w przesyłce umieszczamy dodatkowe wymazówki do pobrania materiału do badań. Cena przebadania dodatkowej osoby: 599zł brutto.
 • + -

  14. Czy można wykonać badanie na ustalenie ojcostwa w ciąży?

  Nasze Laboratorium nie wykonuje takich badań, gdyż pobranie materiału w trakcie ciąży mogłoby wpłynąć negatywnie na stan zdrowia dziecka. Wykonujemy badanie dopiero po narodzinach dziecka.
 • + -

  15. Czy można pobrać materiał do badań po spożyciu posiłku?

  Tak. Spożywanie posiłków przed pobraniem nie stanowi przeszkody. Zaleca się jednak bezpośrednio przed pobraniem materiału w postaci wymazu przepłukanie jamy ustnej wodą.
 • + -

  16. Czy przyjmowanie leków może wpłynąć na wynik badania?

  Nie. Przyjmowanie leków w żaden sposób nie wpływa na wynik badania.
 • + -

  17. Czy przebyta transfuzja krwi lub przeszczep szpiku kostnego może zmienić wynik badania?

  Tak. Niedawno przebyta transfuzja krwi lub przeszczep szpiku kostnego są czynnikami mogącymi istotnie zmienić wynik badania.
 • + -

  18.Czy próbki do badań genetycznych mogą być pobrane od osób zmarłych?

  Tak. W takiej sytuacji materiał pobierany jest przez osobę do tego uprawnioną – lekarza medycyny sądowej lub biegłego sądowego. Ponadto można pobrać próbki z przedmiotów, które należały do zmarłej osoby, takich jak np.: szczoteczka do zębów po zmarłej osobie. Istnieje także możliwość badania ojcostwa przy użyciu próbek uzyskanych od matki, dziecka i dziadków ze strony ojca.
 • + -

  19. Czy należy zachować jakąś szczególną ostrożność w trakcie pobierania materiału do analizy?

  Tak. Należy szczególnie uważać, aby nie zanieczyścić wymazówek „obcym” DNA. Oznacza to, że w trakcie pobierania materiału do analizy można zanieczyścić próbki innymi komórkami np. z naskórka palców lub śliny innej osoby. W tym celu należy stosować się do instrukcji pobrania materiału, a w przypadku zanieczyszczenia próbek powtórzyć badanie. Bezwzględnie osoba pobierająca powinna stosować sterylne jednorazowe rękawiczki dołączone do zestawu do pobrania materiału biologicznego.
 • + -

  20. Gdzie można pobrać materiał genetyczny do badania dla celów sądowych?

  Można je wykonać jedynie w naszym Laboratorium lub w placówkach partnerskich. Aby umówić się na pobranie do celów sądowych prosimy o kontakt z naszymi genetykami.
 • + -

  21. W jaki sposób mogę otrzymać archiwalne wyniki badania?

  W przypadku chęci uzyskania archiwalnych wyników badań przeprowadzonych w naszym laboratorium należy skontaktować się z Laboratorium i podać hasło, podane przy składaniu zamówienia. Ewentualnie należy zgłosić się osobiście do siedziby laboratorium z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość zleceniodawcy. Osobą uprawnioną do odbioru wyniku jest wyłącznie osoba dokonująca zamówienia. Działanie takie ma na celu ochronę danych osobowych osób, które wykonały badanie w naszym Laboratorium. Dokumentacja udostępniana jest bezpłatnie w ciągu 6 miesięcy od dnia wykonania badania, a odpłatnie (50zł) po upływie tego terminu.
 • + -

  22. Które wyniki badań są archiwalne?

  Archiwalne wyniki badań- są to wyniki, które przekazane zostały klientowi lub te, które nie zostały odebrane przez klienta w terminie 2 tygodni od daty wydania sprawozdania.
 • + -

  23. Co jeśli zapomnimy hasła, którym zabezpieczony jest wynik?

  W takiej sytuacji osoba, która dokonała zamówienia powinna zgłosić się osobiście do siedziby Laboratorium z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość zleceniodawcy. Działanie takie ma na celu ochronę danych osobowych naszych klientów oraz zapewnienie poufności.
 • + -

  24. Jak mogę usunąć swoje dane? (Prawo do usunięcia danych/Prawo do bycia zapomnianym)

  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe. W tym celu należy wypełnić i przesłać wniosek.
 • + -

  25. Co powinnam/ powinienem wiedzieć o ochronie danych osobowych?

  KLAUZULA INFORMACYJNA
  dot. ochrony danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
  kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) Administratorem Danych jest Laboratorium Diagnostyki Molekularnej GenMed z siedzibą przy
  ul. Św. Marcin 49 w Poznaniu, reprezentowane przez wspólników.
  2) Rolę Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni Administrator Danych Osobowych: Jakub
  Świerczyński, adres email: infogenmed@gmail.com
  3) Udzielone przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu określenia profili
  genetycznych osób badanych, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a – ogólnego rozporządzenia o
  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4) Odbiorcami udzielonych przez Panią/Pana danych osobowych będą pracownicy Laboratorium
  Diagnostyki Molekularnej GenMed.
  5) Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do danych osobowych
  2. prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  3. prawo „do bycia zapomnianym”
  6) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie
  danych osobowych.
  7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzasadnione jest, że udostępnione przez
  Panią/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych Osobowych niezgodnie z
  ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8) Podanie danych osobowych nie jest obligatoryjne, jednakże niepodanie danych w zakresie
  wymaganym przez Administratora Danych może skutkować odmówieniem wykonania badania.