Zaprzeczenie ojcostwa – co to jest?

Zaprzeczenie ojcostwa jest bardzo ważną kwestią, która pociąga za sobą poważne konsekwencje prawne. W Polsce regulowane jest to przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zaprzeczenie ojcostwa jest udowodnieniem, że osoba, która prawnie została uznana za ojca, nie jest nim w rzeczywistości. Istotną kwestią jest zaznaczenie, że prawo wskazuje osobę uznawaną za prawnego ojca na skutek domniemania. Dobro dziecka jest w tym wypadku nadrzędne, dlatego w polskim prawie wprowadzono krótkie terminy na ustalenie prawnych opiekunów dziecka, co jest kluczowe w szybkim uzyskaniu pomocy życiowej dla dziecka.

Kto może złożyć wniosek o zaprzeczenie ojcostwa?

Osobami, które mogą złożyć wniosek o zaprzeczenie ojcostwa są: matka dziecka, mąż matki, samo dziecko po ukończeniu 18 roku życia oraz prokurator. Jeśli chodzi o terminy złożenia wniosku to mąż matki oraz matka mają na to okres 6 miesięcy od urodzenia dziecka. Dziecko może złożyć wniosek po uzyskaniu pełnoletniości, ale nie później niż w ciągu 3 lat od jej osiągnięcia.

Wniosek prokuratora o zaprzeczenie ojcostwa

Prokurator może wystąpić z powództwem o zaprzeczenie ojcostwa w dowolnym terminie od momentu urodzenia dziecka. Zdarzają się jednak sytuację, kiedy mąż matki dziecka zaczyna podejrzewać, że może nie być ojcem dziecka, jednak dzieje się to już po upływie terminu 6 miesięcy od narodzin dziecka. Wyjściem z takiej sytuacji jest właśnie zaprzeczenie ojcostwa przez prokuratora. Jak wspomniano prokurator nie jest związany żadnym terminem na wytoczenie omawianego powództwa, oprócz sytuacji w której dziecko nie żyje W takim przypadku nie można skutecznie wytoczyć powództwa. Jeśli mąż matki ma takie podejrzenia jak omówione powyżej powinien złożyć do prokuratury wniosek o wytoczenie powództwa o zaprzeczenie ojcostwa przez prokuratora. Istotnym faktem jest to, że prokurator nie działa w imieniu domniemanego ojca dziecka, ani go nie reprezentuje. Jego zadaniem jest wyeliminowanie z obrotu prawnego sytuacji nie zgodnych z prawem czy stanem faktycznym. Prokurator może żądać wszczęcia sprawy, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego. Taka sytuacja warunkuje treść wniosku i jego argumentację. W owym piśmie należy wskazać argumenty, które przemawiają za wytoczeniem powództwa z punktu widzenia zadań prokuratury , niż z punktu widzenia interesu domniemanego ojca.

Interes dziecka, jest również bardzo ważną kwestią, ponieważ wymaga on aby prawne pochodzenie było zgodne z pochodzeniem biologicznym. Prawne pochodzenie ma poważne konsekwencje takie jak obowiązek alimentacyjny. We wniosku należy udowodnić, że dany mężczyzna-mąż matki dziecka, nie jest jego ojcem. Najlepszym sposobem jest dołączenie do pisma wyniku badań DNA przeprowadzonych prywatnie na żądanie domniemanego ojca.